Интерфейс на TRegExpr

Публични методи и свойства на TRegExpr:

property Expression : string 

Представлява самият RE.

С цел оптимизация, присвоявате RE на това свойство, TRegExpr автоматично го компилира в ‘Р-код’ (Може да го видите с помощта на метода Dump) и го записва във  вътрешните си структури. Истинско [ре]компилиране се прави само когато възникне нужда от това – при извикване на Exec[Next], Substitute, Dump и т.н. и само ако самият израз или друго свойство, влияещи върху Р-кода бъдат променени след последната [ре]компилация.

В случай на грешка при [ре]компилиране, се извиква методът Error (по подразбиране методът Error предизвиква изключение – виж по-долу)

property ModifierStr : string

За проверка/установяване на стойностите на модификаторите на RE. Форматът на стринга е подобен на този при модификаторите (?ismx-ismx). Например, ModifierStr := ‘i-x’ ще включи модификатора /i, ще изключи /x и няма да промени останалите.

Ако се опитате да зададете непознат модификатор, ще се извика методът Error (по подразбиране методът Error предизвиква изключение ERegExpr).

property ModifierI : boolean

Модификатор /i – проверка без отчитане главни/малки букви. Приема начална стойност от RegExprModifierI.

property ModifierR : boolean

Модификатор /r – използване на диапазони за руски език. Приема начална стойност от RegExprModifierR.

property ModifierS : boolean

Модификатор /s - ‘.’ съвпада с всеки символ (иначе не съвпада с LineSeparators и LinePairedSeparator). Приема начална стойност от RegExprModifierS.

property ModifierG : boolean;

Модификатор /g - изключването на /g превключва всички операции в “нежаден” стил така, че ако ModifierG = False, то всички ‘*’ работят като ‘*?’, всички ‘+’ като ‘+?’ и т.н. Приема начална стойност от RegExprModifierG.

property ModifierM : boolean;

Модификатор /m - третира стринга като съставен от много редове. Т.е. задава за `^’ и `$’ вместо да съвпадат със самото начало или край на стринга, да съвпадат с началото и края на всяки ред вътре в самия стринг. Приема начална стойност от RegExprModifierM.

property ModifierX : boolean;

Модификатор /x – eXtended синтаксис. Приема начална стойност от RegExprModifierX.

function Exec (const AInputString : string) : boolean;

Проверка за съвпадение на RE  с входния стринг AInputString

!!! Exec запазва AInputString в свойството InputString

function ExecNext : boolean;

търси за следващо съвпадение:

Exec (AString); ExecNext;

работи по същия начин, както

Exec (AString);
if MatchLen \[0\] = 0
 then ExecPos (MatchPos \[0\] + 1)
 else ExecPos (MatchPos \[0\] + MatchLen \[0\]);

но е доста по-просто за разбиране !

function ExecPos (AOffset: integer = 1) : boolean;

Търси за съвпадение на RE с входния стринг, започвайки от позиция AOffset

(AOffset=1 – първият символ на InputString)

property InputString : string;

текущият входен стринг (присвоен явно или от последния Exec).

сяко присвояване на стринг на това свойство изтрива стойностите на свойствата Match* !

function Substitute (const ATemplate : string) : string;

Връща стринга Atemplate, в който ‘$&’ или ‘$0’ е заменено с целия RE, а ‘$n’ се заменя с подизраза с номер n.

След версия v.0.929 се използва ‘$’ вместо ‘\’ (за бъдещи разширения и за по-голяма Perl-съвместимост) и приема повече от една цифра.

Ако искате да запишете просто символите ‘$’ или ‘', запишете пред тях ‘'

Пример: ‘1$ is $2\rub' -> ‘1$ is <Match[2]>\rub'

Ако искате да запишете обикновена цифра след ‘$n’, ще трябва да заградите n с фигурни скоби ‘{}’.

Пример: ‘a$12bc’ -> ‘a<Match[12]>bc’, a${1}2bc’ -> ‘a<Match[1]>2bc’.

procedure Split (AInputStr : string; APieces : TStrings);

Разделя AInputStr на парчета в APieces според срещането на RE. Използва Exec [Next].

function Replace (AInputStr : RegExprString;  const AReplaceStr : RegExprString;  AUseSubstitution : boolean = False) : RegExprString;

Връща AinputStr, в който срещанията на RE са заменени с AreplaceStr. Ако AUseSubstitution е true, тогава AReplaceStr ще се използва като шаблон за методите Substitution.

Пример:

Expression := '({-i}block|var)\\s\*\\(\\s\*(\[^ \]\*)\\s\*\\)\\s\*';
Replace ('BLOCK( test1)', 'def "$1" value "$2"', True);

  ще върне:  def 'BLOCK' value 'test1'

Replace ('BLOCK( test1)', 'def "$1" value "$2"', False)

  ще върне:  def "$1" value "$2"

Използва Exec[Next]

function ReplaceRegExpr (const ARegExpr, AInputStr, AReplaceStr : string; AUseSubstitution : boolean = False) : string;

Връща AinputStr, в който срещанията на RE са заменени с AreplaceStr. Ако AUseSubstitution е true, тогава AReplaceStr ще се използва като шаблон за методите Substitution.

Пример:

ReplaceRegExpr ('({-i}block|var)\\s\*\\(\\s\*(\[^ \]\*)\\s\*\\)\\s\*', 'BLOCK( test1)', 'def "$1" value "$2"', True)

   ще върне:  def 'BLOCK' value 'test1'

ReplaceRegExpr ('({-i}block|var)\\s\*\\(\\s\*(\[^ \]\*)\\s\*\\)\\s\*', 'BLOCK( test1)', 'def "$1" value "$2"')

   ще върне:  def "$1" value "$2"

property SubExprMatchCount : integer; // ReadOnly

Връща броя на подизразите, намерени при последното извикване на Exec*.

Ако няма подизрази, а е намерен само целият израз (Exec* е върнала True), то SubExprMatchCount=0, а ако не са намерени нито подизрази, нито целия  RE (Exec* е върнала false), то SubExprMatchCount=-1.

Забележете, че някои подизрази може и да не бъдат намерени и за тях MathPos=MatchLen= -1 и Match=''.

Пример:

Израз := '(1)?2(3)?';
Exec ('123'): SubExprMatchCount=2, Match\[0\]='123', \[1\]='1', \[2\]='3'
Exec ('12'): SubExprMatchCount=1, Match\[0\]='12', \[1\]='1'
Exec ('23'): SubExprMatchCount=2, Match\[0\]='23', \[1\]=", \[2\]='3'
Exec ('2'): SubExprMatchCount=0, Match\[0\]='2'
Exec ('7') - връща False: SubExprMatchCount=-1

. property MatchPos [Idx : integer] : integer; // ReadOnly

позиция на намерения подизраз. #Idx е номера на подизраза в последния стринг на Exec*. Първият подизраз има Idx=1, последния - MatchCount, целия израз има Idx=0.

Връща -1 ако в израза няма такъв подизраз или ако той не е намерен.

property MatchLen \[Idx : integer\] : integer; // ReadOnly

дължина на намерения подизраз. #Idx е номера на подизраза в последния стринг на Exec*. Първият подизраз има Idx=1, последния - MatchCount, целия израз има Idx=0.

Връща -1 ако в израза няма такъв подизраз или ако той не е намерен.

property Match \[Idx : integer\] : string; // ReadOnly

== copy (InputString, MatchPos [Idx], MatchLen [Idx])

Връща ‘’ ако в израза няма такъв подизраз или ако той не е намерен.

function LastError : integer;

Връща номера на последната грешка или 0 ако няма грешки (неизползваем ако методът Error генерира изключение) и установява вътрешния статус в 0 (няма грешки).

function ErrorMsg (AErrorID : integer) : string; virtual;

Връща съобщение за грешка с номер = AErrorID.

property CompilerErrorPos : integer; // ReadOnly

Връща позицията в израза, където компилаторът е спрял.

Полезно при диагностика на грешки

property SpaceChars : RegExprString

Съдържа символите, третирани като \s (инициализира се с глобалната константа RegExprSpaceChars.

property WordChars : RegExprString;

Съдържа символите, третирани като \w (инициализира се с глобалната константа   RegExprWordChars.

 

property LineSeparators : RegExprString

разделителите на редове (като \n в Unix), (инициализира се с глобалната константа RegExprLineSeparators.

Виж също за разделителите

property LinePairedSeparator : RegExprString

сдвоени разделители на редове (като \r\n в DOS и Windows).

Трябва да съдържа точно два символа или да не съдържа нищо (инициализира се с глобалната константа RegExprLinePairedSeparator).

Виж също за разделителите

Например, ако имате нужда от Unix-стил, задайте LineSeparators := \#$a (символ за нов ред) и LinePairedSeparator := '' (празен стринг), а ако искате да обработвате разделителя \x0D\x0A, но не \x0D или \x0A, задайте LineSeparators := '' (празен стринг) и LinePairedSeparator := \#$d\#$a.

По подразбиране се използва ‘смесен’ режим (дефиниран в глобалните константи RegExprLine\[Paired\]Separator\[s\]): LineSeparators := \#$d\#$a; LinePairedSeparator := $\#d\#$a. Действието на този режим е подробно обяснено в раздела, касаещ синтаксиса.

class function InvertCaseFunction  (const Ch : REChar) : REChar;

Конвертира Ch в горен регистър (ако е бил в долен) или в долен регистър (ако е бил в горен), като използва системните настройки.

property InvertCase : TRegExprInvertCaseFunction;

Ако искате да работите със зависимост от регистъра на символите, установете това свойство да сочи RegExprInvertCaseFunction (по подразбиране сочи InvertCaseFunction)

procedure Compile;

[Ре]компилира RE. Полезна за редактори, използващи RE в GUI (за проверка на валидността на всички свойства).

function Dump : string;

показва компилираният израз в по-подробен вид.

class function VersionMajor: integer;
class function VersionMinor: integer;

Връщат главната и второстепенната версия, например за v. 0.944 VersionMajor = 0 и VersionMinor = 944

Глобални константи 

Стойности по подразбиране на модификаторите:

RegExprModifierI : boolean = False;                // TRegExpr.ModifierI
RegExprModifierR : boolean = True;                // TRegExpr.ModifierR
RegExprModifierS : boolean = True;                // TRegExpr.ModifierS
RegExprModifierG : boolean = True;                // TRegExpr.ModifierG
RegExprModifierM : boolean = False;                //TRegExpr.ModifierM
RegExprModifierX : boolean = False;                //TRegExpr.ModifierX

RegExprSpaceChars : RegExprString = ' '\#$9\#$A\#$D\#$C; // стойност по подразбиране за свойството SpaceChars

 

RegExprWordChars : RegExprString =  '0123456789'
 + 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
 + 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\_';
// стойност по подразбиране за свойството WordChars

RegExprLineSeparators : RegExprString =
   \#$d\#$a{$IFDEF UniCode}\#$b\#$c\#$2028\#$2029\#$85{$ENDIF};
// стойност по подразбиране за свойството LineSeparators

RegExprLinePairedSeparator : RegExprString = \#$d\#$a;
// стойност по подразбиране за свойството LinePairedSeparator

RegExprInvertCaseFunction : TRegExprInvertCaseFunction = TRegExpr.InvertCaseFunction;
// стойност по подразбиране за свойството InvertCase

Полезни глобални функции

function ExecRegExpr (const ARegExpr, AInputStr : string) : boolean;

връща истина ако в стринга AInputString се открие съвпадение на израза ARegExpr

! ако в AregExpr има синтактични грешки, генерира изключение

procedure SplitRegExpr (const ARegExpr, AInputStr : string; APieces : TStrings);

разделя AInputStr на парчета в APieces според срещанията на ARegExpr

function ReplaceRegExpr (const ARegExpr, AInputStr, AReplaceStr : string) : string;

Връща AinputStr, като срещанията на израза ARegExpr са заменени с AReplaceStr

function QuoteRegExprMetaChars (const AStr : string) : string;

Заменя всички метасимволи с тяхната безопасна форма, например ‘abc$cd.(‘ се конвертира в ‘abc\$cd\.\(‘

Тази функция е полезна при автоматично генериране на изрази от потребителски вход

function RegExprSubExpressions (const ARegExpr : string;
    ASubExprs : TStrings; AExtendedSyntax : boolean = False) : integer;

Прави списък на подизразите, намерени в RE ARegExpr

В ASubExps всяка стойност представлява подизраз, от първия до последния, във формат:

 String – текст на подизраза (без '()')
 low word на Object – стартова позиция в  ARegExpr, вкл. '(' ако съществува! (първата позиция е 1)
 high word на Object - дължината, вкл. '(' и ')' ако съществуват! 
 AExtendedSyntax – трябва да е True ако модификаторът /x е включен при използването на RE.

Полезна за редактори на RE в GUI и т.н. (Пример за използване има в проекта TestRExp.dpr)

Резултат                Значение

0      Успех. Няма намерени небалансирани скоби.
-1     няма достатъчно затварящи скоби ')'
-(n+1)   на позиция n е намерена отваряща '\[' без съответстваща й затваряща '\]'
n      на позиция n е намерена затваряща ')' без съответстваща й отваряща '('

ако резултатът е <> 0, то ASubExpr съдържа празни или некоректни стрингове.

Клас ‘изключение’

Той обработва грешките на TRegExpr:

ERegExpr = class (Exception)
   public
      ErrorCode : integer; // код за грешка. Кодовете за грешка при компилиране са < 1000.
      CompilerErrorPos : integer; // Позиция в израза, където е възникнала грешката
end;

 

Как да използваме Unicode

TRegExpr поддържа UniCode, но работи с него много бавно :(

Някой иска ли да го оптимизира ? ;)

Използвайте го само ако наистина ви трябва поддръжка на Unicode !

Премахнете '.' от {.$DEFINE UniCode} в regexpr.pas. След това всички стрингове ще бъдат третирани като WideString.