Примери за използване

Прости примери

Ако не сте запознати с Regular Expressions, можете да прочетете моето описанието на техния синтаксис.

Използване на глобалните процедури

Това е най-простият, но не най-гъвкавият и ефективен начин:

ExecRegExpr ('\\d{3}-(\\d{2}-\\d{2}|\\d{4})', 'Phone: 555-1234');

връща True

ExecRegExpr ('^\\d{3}-(\\d{2}-\\d{2}|\\d{4})', 'Phone: 555-1234');

  връща False, защото има символи преди самия телефонен номер, а ние използваме метасимвола ‘^’ (BeginningOfLine)

ReplaceRegExpr (‘product’, ‘Take a look at product. product is the best !’, ‘TRegExpr’);

  връща ‘Take a look at TRegExpr. TRegExpr is the best !’   ;)

Използване на обекти от клас TRegExpr

Това дава в ръцете ви мощността на цялата библиотека.

 • 1

Тази проста функция извлича всички e-mail адреси от входния стринг и връща техният списък в резултантния стринг:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
function ExtractEmails (const AInputString : string) : string;
  const
         EmailRE = '\[\_a-zA-Z\\d\\-\\.\][email protected]\[\_a-zA-Z\\d\\-\]+(\\.\[\_a-zA-Z\\d\\-\]+)+'
  var
         r : TRegExpr;
  begin
         Result := ";
         r := TRegExpr.Create; // Създаваме обекта
         try // гарантира освобождаването на паметта
      r.Expression := EmailRE;
      // при това присвояване RE се компилира автоматично
      // ако има грешка, възниква Exception
      if r.Exec (AInputString) then
        REPEAT
          Result := Result + r.Match \[0\] + ', ';
        UNTIL not r.ExecNext;
      finally r.Free;
         end;
  end;
begin
         ExctractEmails ('My e-mails is [email protected] and [email protected]');
         // връща '[email protected], [email protected], '
end.

Забележка: компилирането на RE при присвояването й отнема време.

Затова ако използвате тази функция многократно, ще се получи значително забавяне.

Значително оптимизиране се постига ако по-рано създадете TRegExpr и още при инициализирането компилирате RE.

 • 2

Този прост пример извлича телефонен номер от входящия стринг и го разделя на съставни части (код на страната, на града и вътрешен номер). След това тези части се поставят в шаблон.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
function ParsePhone (const AInputString, ATemplate : string) : string;
const
         IntPhoneRE = '(\\+\\d \*)?(\\(\\d+\\) \*)?\\d+(-\\d\*)\*';
var
         r : TRegExpr;
begin
         r := TRegExpr.Create; // Създаваме обекта
         try // гарантира освобождаване на паметта
                         r.Expression := IntPhoneRE;
                         // Присвоява сорс-кода на RE. Той ще бъдекомпилиран при необходимост
                         // (например ако се извика Exec). Ако в RE имагрешки,
                         // ще възникне run-time exception прикомпилацията му
                         if r.Exec (AInputString)
                                         then Result := r.Substitute(ATemplate)
                                         else Result := ";
                         finally r.Free;
         end;
end;
begin
         ParsePhone ('Phone of AlkorSoft (project PayCash) is +7(812) 329-44-69',
         'Zone code $1, city code $2. Whole phone number is $&.');
         // връща 'Zone code +7, city code (812) . Whole phone number is +7(812) 329-44-69.'
end.
По-сложни примери

Може да намерите по-сложни примери на използване на TRegExpr в проекта TestRExp.dpr и HyperLinkDecorator.pas.

Вижте и статията ми в на английски език и на руски език.

 

Детайлно описание

Вижте пълното описание на интерфейса на TRegExpr.